تولیدکنندگان

سس مایونز

مشاهده به عنوان جدول فهرست

سس مایونز با چربی کاهش یافته 485 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
61,800﷼ 55,620﷼
عدد

سس مایونز با چربی کاهش یافته 1.8 کیلوگرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 21%
194,000﷼ 152,060﷼
عدد

سس مایونز با چربی کاهش یافته 900 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
108,000﷼ 92,340﷼
عدد

سس مایونز کم چربی 440 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
54,400﷼ 48,960﷼
عدد

سس مایونز تند 440 گرمی بهروز

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
54,400﷼ 48,960﷼
عدد

سس مایونز کم چرب شیشه ای 1000 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 9%
111,000﷼ 100,000﷼
عدد

سس مایونز شیشه ای 500 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
61,000﷼ 51,230﷼
عدد

سس مایونز شیشه ای 960 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 9%
114,000﷼ 103,000﷼
عدد

سس مایونز سیر با چربی کاهش یافته 500 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

سس مایونز چیلی 490 گرمی بیژن

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
60,000﷼ 54,000﷼
عدد

سس مایونز 1850 گرمی دلپذیر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
195,000﷼ 175,500﷼
عدد

سس مایونز کم چرب فشاری 380 گرمی دلوسه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
45,000﷼ 40,500﷼
عدد

سس مایونز 2 کیلوگرمی دلوسه

کمتر از قیمت تولیدکننده 25%
210,000﷼ 157,000﷼
عدد

سس مایونز کم چرب 900 گرمی دلوسه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
79,500﷼ 71,550﷼
عدد

سس مایونزکم چرب 450 گرمی دلوسه

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
64,000﷼ 57,600﷼