میگو منجمد

مشاهده به عنوان جدول فهرست

میگو سوخاری 1000 گرمی 202

613,800﷼
عدد

میگو سوخاری 1 کیلوگرمی آزما

440,010﷼
عدد

میگو سوخاری 300 گرمی آزما

143,100﷼
عدد

میگو سوخاری گلدن 250 گرمی ب.آ

239,400﷼
عدد

میگو سوخاری 1000 گرمی ب.آ

496,440﷼
عدد

میگو سوخاری 350 گرمی ب.آ

130,860﷼
عدد

میگو رگ زده 41-50 500 گرمی هایپراستار

511,000﷼
عدد

میگو رگ زده 71-90 500 گرمی هایپراستار

409,000﷼
عدد

میگو سوخاری پمینا 1 کیلوگرمی کاله

522,000﷼
عدد

میگو سوخاری 300 گرمی کاله

131,200﷼
عدد

فیله میگو رگ زده 50-41 800 گرمی مه پروتئین

932,400﷼
عدد

میگو 51-60 اسکین پک 180 گرمی مه پروتئین

219,510﷼
عدد

فیله میگو رگ زده منجمد (61-70) 180 گرمی مه پروتئین

206,550﷼
عدد

میگو 71-90 اسکین پک 180 گرمی مه پروتئین

199,260﷼
عدد

میگو سوخاری نیمه پخته کم چرب 1 کیلوگرمی مارین

699,300﷼
عدد

میگو سوخاری نیمه پخته 450 گرمی مارین

325,800﷼
عدد

میگو سوخاری 1 کیلوگرمی دوماهی

630,000﷼
عدد

میگو 41-50 بدون پوست و رگ 300 گرمی میلاتون

294,300﷼
عدد

میگو بدون رگ 41-50 450 گرمی دو ماهی

483,000﷼
عدد

میگو بدون پوست و رگ 60-51 450 گرمی دوماهی

445,000﷼
عدد

میگو 70-61 350 گرمی شارین

388,800﷼
عدد

میگو (71-90) 350 گرمی شارین

376,200﷼
عدد

میگو 21-30 اسکین 250 گرمی شارین

429,750﷼
عدد

میگو پلویی 500 گرمی شارین

252,000﷼
عدد

میگو 50-41 500 گرمی تحفه

456,400﷼
عدد

میگو 51-60 پاکتی 500 گرمی تحفه

420,000﷼
عدد

میگو 61-70 پاکتی 500 گرمی تحفه

391,300﷼
عدد