تولیدکنندگان

کیسه زباله

مشاهده به عنوان جدول فهرست

کیسه زباله بزرگ 15 عددی آیری پلاست

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
140,000﷼ 126,000﷼
عدد

کیسه زباله با رایحه لیمو 20 عددی آیری پلاست

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
140,000﷼ 126,000﷼
عدد

کیسه زباله بنددار با رایحه لاوندر 25 عددی 50x60 آیری پلاست

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
140,000﷼ 126,000﷼
عدد

کیسه زباله رولی 55x70 سفید 36 عددی فسیل

کمتر از قیمت تولیدکننده 26%
150,000﷼ 110,290﷼
عدد

کیسه زباله سفید 24 عددی فسیل

کمتر از قیمت تولیدکننده 26%
150,000﷼ 110,290﷼
عدد

کیسه زباله سبز 22 عددی فسیل

کمتر از قیمت تولیدکننده 28%
155,000﷼ 110,290﷼
عدد

کیسه زباله رولی بزرگ 26 عددی فسیل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
150,000﷼ 135,000﷼
عدد

کیسه زباله متوسط 36 عددی فسیل

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
150,000﷼ 135,000﷼
عدد

کیسه زباله پرفراژدار 3 رول بزرگ 30 عددی فسیل

کمتر از قیمت تولیدکننده 28%
155,000﷼ 110,290﷼
عدد

کیسه زباله رولی سبز متوسط 42 عددی فسیل

کمتر از قیمت تولیدکننده 28%
155,000﷼ 110,290﷼
عدد

کیسه زباله متوسط 14 عددی هوم پلاس

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
50,000﷼ 47,500﷼
عدد

کیسه زباله بنددار بزرگ 15 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 29%
170,000﷼ 119,300﷼
عدد

کیسه زباله بنددار متوسط 20 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 34%
170,000﷼ 111,700﷼
عدد

کیسه زباله بنددار کوچک 25 عددی هایپراستار

کمتر از قیمت تولیدکننده 41%
170,000﷼ 100,000﷼
عدد

کیسه زباله بزرگ 15 عددی لندی

64,120﷼
عدد

کیسه زباله سایز 55x70 متوسط 20 عددی لندی

64,120﷼
عدد

کیسه زباله آسان گره بزرگ 30 عددی لندی

کمتر از قیمت تولیدکننده 13%
125,000﷼ 107,600﷼
عدد

کیسه زباله آسان گره متوسط 42 عددی لندی

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
114,000﷼ 107,600﷼
عدد

کیسه زباله بزرگ 10 عددی لندی

کمتر از قیمت تولیدکننده 28%
41,350﷼ 29,450﷼
عدد

کیسه زباله آسان گره کوچک 54 عددی لندی

کمتر از قیمت تولیدکننده 5%
113,850﷼ 107,600﷼
عدد

کیسه زباله کوچک 50x60 سانتی متری پاکیزه سیم

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
35,000﷼ 31,500﷼
عدد

کیسه زباله نوزاد 24 عددی پیام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
168,000﷼ 151,200﷼
عدد

کیسه زباله خودرو 30 عددی پیام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
105,000﷼ 94,500﷼
عدد

کیسه زباله خودرو 50 عددی پیام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
119,800﷼ 107,820﷼
عدد

کیسه زباله بزرگ 65x80 بسته 10 عددی پیام

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
43,000﷼ 36,760﷼
عدد

کیسه زباله متوسط 55x70 بسته 14 عددی پیام

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
43,000﷼ 36,760﷼
عدد

کیسه زباله ضخیم متوسط 55x70 بسته 500 گرمی پیام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
118,500﷼ 106,650﷼
عدد

کیسه زباله رولی متوسط 42 عددی پیام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
129,000﷼ 116,100﷼
عدد

کیسه زباله رولی سایز بزرگ 32 عددی پیام

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
119,000﷼ 107,100﷼
عدد