تماس با ما

تماس با ما

اطلاعات تماس :

 

واحد پشتیبانی : 22639025 داخلی 1 

Hyperstarinfo@mafpars.com :ایمیل

 

امور مشتریان فروشگاه هایپراستار باکری (ارم): 

48053905 

امور مشتریان فروشگاه هایپراستار صبا:

65829093 – (905) .

*
*
*