رشته

مشاهده به عنوان جدول فهرست

رشته آشی 420 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
42,000﷼ 37,100﷼
عدد

رشته پلویی 400 گرمی برتر

39,750﷼
عدد

ورمیشل آشیانه ای 500 گرمی De Cecco

162,000﷼
عدد

ته دیگ 400 گرمی ای دو

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
110,000﷼ 91,960﷼
عدد

رشته آشی 430 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
41,980﷼ 37,780﷼
عدد

رشته پلویی جعبه ای 400 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
41,980﷼ 37,780﷼
عدد

ورمیشل 500 گرمی مانا

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
21,000﷼ 18,550﷼
عدد

ورمیشل آشیانه ای 300 گرمی مانا

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
31,000﷼ 26,500﷼
عدد

رشته آشی 500 گرمی رشد

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
40,000﷼ 36,000﷼
عدد

رشته آش 500 گرمی سبزدانه

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
39,900﷼ 33,250﷼
عدد

رشته آشی 500 گرمی سمیه

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
40,000﷼ 33,250﷼
عدد

رشته آشی 400 گرمی ترخینه

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
39,500﷼ 33,100﷼
عدد

رشته آشی 500 گرمی زر ماکارون

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
38,000﷼ 32,490﷼
عدد

رشته سوپی آشیانه ای 500 گرمی زرماکارون

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
35,000﷼ 31,500﷼
عدد

رشته آش 2.5 کیلوگرمی زرماکارون

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
85,000﷼ 72,670﷼
عدد

رشته آشی 2+1 1500 گرمی زرماکارون

کمتر از قیمت تولیدکننده 30%
105,000﷼ 73,500﷼
عدد