فلفل

مشاهده به عنوان جدول فهرست

فلفل سیاه 150 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
165,000﷼ 145,770﷼
عدد

فلفل سیاه 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 11%
85,000﷼ 75,090﷼
عدد

فلفل سیاه 100 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 19%
115,000﷼ 92,860﷼
عدد

فلفل سیاه 500 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
450,000﷼ 382,500﷼
عدد

فلفل قرمز 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
45,000﷼ 40,500﷼
عدد

فلفل قرمز قوطی 75 گرمی برتر

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
50,000﷼ 45,000﷼
عدد

پودر فلفل سیاه داریس

725,000﷼
کیلوگرم

پودر فلفل سیاه 70 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 14%
75,000﷼ 64,120﷼
عدد

پودر فلفل قرمز 60 گرمی الیت

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
25,000﷼ 21,250﷼
عدد

فلفل سیاه 80 گرمی ستاره

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
89,000﷼ 75,650﷼
عدد

فلفل قرمز بطری 80 گرمی ستاره

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
35,000﷼ 29,750﷼
عدد

فلفل سیاه 45 گرمی گیزیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
204,500﷼ 184,050﷼
عدد

فلفل 4 فصل چهار رنگ 45 گرمی گیزیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
211,200﷼ 190,000﷼
عدد

فلفل صورتی 30 گرمی گیزیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
211,200﷼ 190,000﷼
عدد

فلفل قرمز خرد شده 50 گرمی گیزیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 22%
213,400﷼ 166,250﷼
عدد

فلفل شیرین 50 گرمی گیزیا

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
213,400﷼ 192,000﷼
عدد

فلفل سیاه 400 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 9%
380,000﷼ 342,950﷼
عدد

فلفل سیاه 40 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
69,000﷼ 62,100﷼
عدد

فلفل سیاه 75 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
129,000﷼ 116,100﷼
عدد

فلفل سیاه 90 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 38%
169,000﷼ 103,780﷼
عدد

گرانول فلفل سیاه 90 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 38%
169,000﷼ 103,780﷼
عدد

فلفل پابریکا 80 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
58,000﷼ 49,300﷼
عدد

فلفل قرمز 80 گرمی گلستان

کمتر از قیمت تولیدکننده 30%
55,000﷼ 38,430﷼
عدد

فلفل سیاه 60 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
89,900﷼ 80,910﷼
عدد

فلفل سیاه 90 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 16%
125,000﷼ 104,500﷼
عدد

فلفل قرمز 90 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 17%
45,000﷼ 37,050﷼
عدد

دانه فلفل سیاه آسیابی 40 گرمی گلها

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
125,000﷼ 112,500﷼
عدد

فلفل سفید 50 گرمی گرین گرین فیلد

159,600﷼
عدد

پودر فلفل سیاه 100 گرمی همیشک

کمتر از قیمت تولیدکننده 10%
125,000﷼ 112,500﷼
عدد

دانه فلفل سیاه و سفید 45 گرمی همیشک

کمتر از قیمت تولیدکننده 15%
165,000﷼ 140,250﷼
عدد
</